MENU

A few shots from Christian’s marriage proposal to Dzana in beautiful Capri.

 

proposta di matrimonio a capri proposta di matrimonio a capri proposta di matrimonio a capri proposta di matrimonio a capri proposta di matrimonio a capriproposta di matrimonio a capri proposta di matrimonio a capri proposta di matrimonio a capri proposta di matrimonio a capri proposta di matrimonio a capriproposta di matrimonio a capri proposta di matrimonio a capri proposta di matrimonio a capri proposta di matrimonio a capri proposta di matrimonio a capri proposta di matrimonio a capriproposta di matrimonio a capriproposta di matrimonio a capriproposta di matrimonio a capriproposta di matrimonio a capriproposta di matrimonio a capriproposta di matrimonio a capriproposta di matrimonio a capriproposta di matrimonio a capriproposta di matrimonio a capriproposta di matrimonio a capriproposta di matrimonio a capri

CLOSE